คอร์สเกมกระดาน

tomoko Think – เสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์

โทโมโกะ ธิงค์ – หลักสูตรพัฒนาทักษะทางความคิด โดยการเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน (Board Games) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถฝึกฝนให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะทางความคิดในด้านต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ โอกาสและความน่าจะเป็น การตัดสินใจและความรอบคอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดล่วงหน้า การช่างสังเกต การคิดเลขเร็ว ตรรกะและขั้นตอน รวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

สำหรับน้องๆ ที่ชอบฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านเกมใน Smart Phone และ Tablet/Computer อาจขาดทักษะบางอย่างที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง หลักสูตร tomoko Think จะช่วยให้น้องๆ ได้เสริมสร้างสมาธิ รู้จักการรอคอย รู้จักการแพ้-ชนะ พร้อมๆ ไปกับความสนุกสนานที่ทำให้น้องๆ อาจไม่รู้ตัวว่า กำลังได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางความคิดอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ ทักษะด้านต่างๆ ที่น้องๆ ได้รับการฝึกฝน ยังสามารถส่งเสริมในการเรียนรู้เชิงวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจอีกด้วย

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล / ประถม

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง