คอร์สแรกเริ่มสู่เกมกระดาน

tomoko Fun – เสริมทักษะการคิด สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ

โทโมโกะ ฟัน – คือหลักสูตรพัฒนาทักษะทางความคิด สำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบ โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน (Board Games) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถฝึกฝนให้น้องๆ ได้รับการพัฒนาทักษะทางความคิดในด้านต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความจำ ทักษะการช่างสังเกต ตรรกะและขั้นตอน การปฎิบัติตามกฎ และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะด้านความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ โอกาสและความน่าจะเป็น การตัดสินใจและความรอบคอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดล่วงหน้า และความคิดสร้างสรรอีกด้วย

สำหรับน้องๆ ที่ชอบฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านเกมใน Smart Phone และ Tablet/Computer อาจขาดทักษะบางอย่างที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง หลักสูตร Tomoko Fun จะช่วยให้น้องๆ ได้เสริมสร้างสมาธิ รู้จักการรอคอย รู้จักการแพ้ชนะ พร้อมๆ ไปกับความสนุกสนานที่ทำให้น้องๆ อาจไม่รู้ตัวว่า กำลังได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางความคิดอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ ทักษะด้านต่างๆ ที่น้องๆ ได้รับการฝึกฝน ยังสามารถส่งเสริมในการเรียนรู้เชิงวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวางแผนและการบริหารธุรกิจอีกด้วย

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง