คอร์สจินตคณิต

tomoko Brain – หลักสูตรจินตคณิต อันดับ #1 Smart Brain

จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองฝั่ง โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพ ซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้า ภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้นสมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้น้องๆ ที่เรียนจินตคณิตโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีขึ้นทุกวิชา

การที่น้องๆ เรียนจินตคณิตแล้วสามารถคิดคำนวณเลขในใจได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะใช้การคิดเลขแบบจินตภาพ ตรงจุดนี้สมองซีกขวาจะเข้ามามีบทบาทในการคิดเลข ซึ่งสมองซีกขวานี้เอง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่าสมองซีกซ้ายมาก ดังนั้นการเรียนจินตคณิตจึงมีส่วนช่วยให้สมองซีกขวาทำงานมากขึ้น ส่งผลไปถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการต่างๆ ด้วย

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล / ประถม

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง